अमरकोषसम्पद्

         

शूद्रवर्गः 2.10.12

शैलालिनस्तु शैलूषा जायाजीवाः कृशाश्विनः
भरता इत्यपि नटाश्चारणास्तु कुशीलवाः

शैलालिन् (पुं) = नटः. 2.10.12.1.1

शैलूष (पुं) = नटः. 2.10.12.1.2

जायाजीव (पुं) = नटः. 2.10.12.1.3

कृशाश्विन् (पुं) = नटः. 2.10.12.1.4

भरत (पुं) = नटः. 2.10.12.2.1

नट (पुं) = नटः. 2.10.12.2.2

चारण (पुं) = काथिकः. 2.10.12.2.3

कुशीलव (पुं) = काथिकः. 2.10.12.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue