अमरकोषसम्पद्

         

पुरवर्गः 2.2.4

भित्तिः स्त्री कुड्यमेडूकं यदन्तर्न्यस्तकीकसम्
गृहं गेहोदवसितं वेश्म सद्म निकेतनम्

भित्ति (स्त्री) = भित्तिः. 2.2.4.1.1

कुड्य (नपुं) = भित्तिः. 2.2.4.1.2

एडूक (नपुं) = अस्थ्यादिमयभित्तिः. 2.2.4.1.3

गृह (नपुं) = गृहम्. 2.2.4.2.1

गेह (पुं-नपुं) = गृहम्. 2.2.4.2.2

उदवसित (नपुं) = गृहम्. 2.2.4.2.3

वेश्मन् (नपुं) = गृहम्. 2.2.4.2.4

सद्मन् (नपुं) = गृहम्. 2.2.4.2.5

निकेतन (नपुं) = गृहम्. 2.2.4.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue