अमरकोषसम्पद्

         

पुरवर्गः 2.2.5

निशान्तवस्त्यसदनं भवनागारमन्दिरम्
गृहाः पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिलयालयाः

निशान्त (नपुं) = गृहम्. 2.2.5.1.1

वस्त्य (नपुं) = गृहम्. 2.2.5.1.2

सदन (नपुं) = गृहम्. 2.2.5.1.3

भवन (नपुं) = गृहम्. 2.2.5.1.4

आगार (नपुं) = गृहम्. 2.2.5.1.5

मन्दिर (नपुं) = गृहम्. 2.2.5.1.6

गृह (पुं-बहु) = गृहम्. 2.2.5.2.1

निकाय्य (पुं) = गृहम्. 2.2.5.2.2

निलय (पुं) = गृहम्. 2.2.5.2.3

आलय (पुं) = गृहम्. 2.2.5.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue