अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.116

तुण्डिकेरी समुद्रान्ता कार्पासी बदरेति च
भारद्वाजी तु सा वन्या शृङ्गी तु ऋषभो वृषः

तुण्डिकेरी (स्त्री) = कार्पासी. 2.4.116.1.1

समुद्रान्ता (स्त्री) = कार्पासी. 2.4.116.1.2

कार्पासी (स्त्री) = कार्पासी. 2.4.116.1.3

बदरा (स्त्री) = कार्पासी. 2.4.116.1.4

भारद्वाजी (स्त्री) = वनकार्पासी. 2.4.116.2.1

शृङ्गी (स्त्री) = ऋषभाख्यौषधिः. 2.4.116.2.2

ऋषभ (पुं) = ऋषभाख्यौषधिः. 2.4.116.2.3

वृष (पुं) = ऋषभाख्यौषधिः. 2.4.116.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue