अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.141

सहस्रवेधी चुक्रोऽम्लवेतसः शतवेध्यपि
नमस्कारी गण्डकारी समङ्गा खदिरेत्यपि

सहस्रवेधिन् (पुं) = अम्लवेतसः. 2.4.141.1.1

चुक्र (पुं) = अम्लवेतसः. 2.4.141.1.2

अम्लवेतस (पुं) = अम्लवेतसः. 2.4.141.1.3

शतवेधिन् (पुं) = अम्लवेतसः. 2.4.141.1.4

नमस्कारी (स्त्री) = खदिरा. 2.4.141.2.1

गण्डकारी (स्त्री) = खदिरा. 2.4.141.2.2

समङ्गा (स्त्री) = खदिरा. 2.4.141.2.3

खदिरा (स्त्री) = खदिरा. 2.4.141.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue