अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.40

तिलकः क्षुरकः श्रीमान्समौ पिचुलझावुकौ
श्रीपर्णिका कुमुदिका कुम्भी कैटर्यकट्फलौ

तिलक (पुं) = तिलकवृक्षः. 2.4.40.1.1

क्षुरक (पुं) = तिलकवृक्षः. 2.4.40.1.2

श्रीमत् (पुं) = तिलकवृक्षः. 2.4.40.1.3

पिचुल (पुं) = झावुकः. 2.4.40.1.4

झावुक (पुं) = झावुकः. 2.4.40.1.5

श्रीपर्णिका (स्त्री) = कुम्भी. 2.4.40.2.1

कुमुदिका (स्त्री) = कुम्भी. 2.4.40.2.2

कुम्भी (स्त्री) = कुम्भी. 2.4.40.2.3

कैटर्य (पुं) = कुम्भी. 2.4.40.2.4

कट्फल (पुं) = कुम्भी. 2.4.40.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue