अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.56

विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा प्रियकश्च सा
मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकट्वङ्गटुण्टुकाः

विष्वक्सेना (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.56.1.1

गन्धफली (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.56.1.2

कारम्भा (स्त्री) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.56.1.3

प्रियक (पुं) = प्रियङ्गुवृक्षः. 2.4.56.1.4

मण्डूकपर्ण (पुं) = शोणकः. 2.4.56.2.1

पत्रोर्ण (पुं) = शोणकः. 2.4.56.2.2

नट (पुं) = शोणकः. 2.4.56.2.3

कट्वङ्ग (पुं) = शोणकः. 2.4.56.2.4

टुण्टुक (पुं) = शोणकः. 2.4.56.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue