अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.10

कृष्णसाररुरुन्यङ्कुरङ्कुशम्बररौहिषाः
गोकर्णपृषतैणर्श्यरोहिताश्चमरो मृगाः

कृष्णसार (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.1.1

रुरु (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.1.2

न्यङ्कु (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.1.3

रङ्कु (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.1.4

शम्बर (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.1.5

रौहिष (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.1.6

गोकर्ण (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.2.1

पृषत (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.2.2

एण (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.2.3

ऋश्य (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.2.4

रोहित (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.2.5

चमर (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.2.6

मृग (पुं) = मृगभेदः. 2.5.10.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue