अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.37

प्रडीनोड्डीनसंडीनान्येताः खगगतिक्रियाः
पेशी कोशो द्विहीनेऽण्डं कुलायो नीडमस्त्रियाम्

प्रडीन (नपुं) = पक्षिगतिविशेषः. 2.5.37.1.1

उड्डीन (नपुं) = पक्षिगतिविशेषः. 2.5.37.1.2

सण्डीन (नपुं) = पक्षिगतिविशेषः. 2.5.37.1.3

पेशी (स्त्री) = अण्डम्. 2.5.37.2.1

कोश (पुं-नपुं) = अण्डम्. 2.5.37.2.2

अण्ड (नपुं) = अण्डम्. 2.5.37.2.3

कुलाय (पुं) = पक्षिवासः. 2.5.37.2.4

नीड (पुं-नपुं) = पक्षिवासः. 2.5.37.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue