अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.42

पशूनां समजोऽन्येषां समाजोऽथ सधर्मिणाम्
स्यान्निकायः पुञ्जराशी तूत्करः कूटमस्त्रियाम्

समज (पुं) = पशुसङ्घः. 2.5.42.1.1

समाज (पुं) = पशुभिन्नसङ्घः. 2.5.42.1.2

निकाय (पुं) = एकधर्मवतां समूहः. 2.5.42.2.1

पुञ्ज (पुं) = धान्यादिराशिः. 2.5.42.2.2

राशि (स्त्री-पुं) = धान्यादिराशिः. 2.5.42.2.3

उत्कर (पुं) = धान्यादिराशिः. 2.5.42.2.4

कूट (पुं-नपुं) = धान्यादिराशिः. 2.5.42.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue