अमरकोषसम्पद्

         

सिंहादिवर्गः 2.5.9

कदली कन्दली चीनश्चमूरुप्रियकावपि
समूरुश्चेति हरिणा अमी अजिनयोनयः

कदली (स्त्री) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.1.1

कन्दली (स्त्री) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.1.2

चीन (पुं) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.1.3

चमूरु (पुं) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.1.4

प्रियक (पुं) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.1.5

समूरु (पुं) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.2.1

हरिण (पुं) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.2.2

अमी (पुं) = अजिनजातीयमृगः. 2.5.9.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue