अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.106

अर्धहारो माणवक एकावल्येकयष्टिका
सैव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविंशतिमौक्तिकैः

अर्धहार (पुं) = द्वादशलतिकाहारः. 2.6.106.1.1

माणवक (पुं) = दशलतिकाहारः. 2.6.106.1.2

एकावली (स्त्री) = एकलतिकाहारः. 2.6.106.1.3

नक्षत्रमाला (स्त्री) = सप्तविंशतिमुक्ताभिः कृता माला. 2.6.106.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue