अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.110

हंसकः पादकटकः किङ्किणी क्षुद्रघण्टिका
त्वक्फलकृमिरोमाणि वस्त्रयोनिर्दश त्रिषु

हंसक (पुं) = मणियुक्तनूपुरः. 2.6.110.1.1

पादकटक (पुं) = मणियुक्तनूपुरः. 2.6.110.1.2

किङ्किणी (स्त्री) = किङ्किणी. 2.6.110.1.3

क्षुद्रघण्टिका (स्त्री) = किङ्किणी. 2.6.110.1.4

त्वच् (स्त्री) = वस्त्रयोनिः. 2.6.110.2.1

फल (नपुं) = वस्त्रयोनिः. 2.6.110.2.2

कृमि (पुं) = वस्त्रयोनिः. 2.6.110.2.3

रोमन् (नपुं) = वस्त्रयोनिः. 2.6.110.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue