अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.115

पटच्चरं जीर्णवस्त्रं समौ नक्तककर्पटौ
वस्त्रमाच्छादनं वासश्चैलं वसनमंशुकम्

पटच्चर (नपुं) = जीर्णवस्त्रम्. 2.6.115.1.1

जीर्णवस्त्र (नपुं) = जीर्णवस्त्रम्. 2.6.115.1.2

नक्तक (पुं) = जीर्णवस्त्रखण्डः. 2.6.115.1.3

कर्पट (पुं) = जीर्णवस्त्रखण्डः. 2.6.115.1.4

वस्त्र (नपुं) = वस्त्रम्. 2.6.115.2.1

आच्छादन (नपुं) = वस्त्रम्. 2.6.115.2.2

वास (नपुं) = वस्त्रम्. 2.6.115.2.3

चेल (नपुं) = वस्त्रम्. 2.6.115.2.4

वसन (नपुं) = वस्त्रम्. 2.6.115.2.5

अंशुक (नपुं) = वस्त्रम्. 2.6.115.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue