अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.116

सुचेलकः पटोऽस्त्री स्याद्वराशिः स्थूलशाटकः
निचोलः प्रच्छदपटः समौ रल्लककम्बलौ

सुचेलक (पुं) = शोभनवस्त्रम्. 2.6.116.1.1

पट (पुं-नपुं) = शोभनवस्त्रम्. 2.6.116.1.2

वराशि (पुं) = स्थूलपटः. 2.6.116.1.3

स्थूलशाटक (पुं) = स्थूलपटः. 2.6.116.1.4

निचोल (वि) = स्त्रीपिधानपटः. 2.6.116.2.1

प्रच्छदपट (पुं) = स्त्रीपिधानपटः. 2.6.116.2.2

रल्लक (पुं) = कम्बलः. 2.6.116.2.3

कम्बल (पुं) = कम्बलः. 2.6.116.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue