अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.125

लाक्षा राक्षा जतु क्लीबे यावोऽलक्तो द्रुमामयः
लवङ्गं देवकुसुमं श्रीसंज्ञमथ जायकम्

लाक्षा (स्त्री) = लाक्षा. 2.6.125.1.1

राक्षा (स्त्री) = लाक्षा. 2.6.125.1.2

जतु (नपुं) = लाक्षा. 2.6.125.1.3

याव (पुं) = लाक्षा. 2.6.125.1.4

अलक्त (पुं) = लाक्षा. 2.6.125.1.5

द्रुमामय (पुं) = लाक्षा. 2.6.125.1.6

लवङ्ग (नपुं) = लवङ्गम्. 2.6.125.2.1

देवकुसुम (नपुं) = लवङ्गम्. 2.6.125.2.2

श्रीसंज्ञ (नपुं) = लवङ्गम्. 2.6.125.2.3

जायक (नपुं) = सुगन्धद्रव्यभेदः. 2.6.125.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue