अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.126

कालीयकं च कालानुसार्यं चाथ समार्थकम्
वंशिकागुरुराजार्हलोहकृमिजजोङ्गकम्

कालीयक (नपुं) = सुगन्धद्रव्यभेदः. 2.6.126.1.1

कालानुसार्य (नपुं) = सुगन्धद्रव्यभेदः. 2.6.126.1.2

समार्थक (वि) = अगरु. 2.6.126.1.3

वंशका (नपुं) = अगरु. 2.6.126.2.1

अगुरु (नपुं) = अगरु. 2.6.126.2.2

राजार्ह (नपुं) = अगरु. 2.6.126.2.3

लोह (नपुं) = अगरु. 2.6.126.2.4

कृमिज (नपुं) = अगरु. 2.6.126.2.5

जोङ्गक (नपुं) = अगरु. 2.6.126.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue