अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.127

कालागुर्वगुरु स्यात्तु मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत्
यक्षधूपः सर्जरसो रालसर्वरसावपि

कालागुरु (नपुं) = कालागुरु. 2.6.127.1.1

अगुरु (नपुं) = कालागुरु. 2.6.127.1.2

मङ्गल्या (नपुं) = मङ्गल्या. 2.6.127.1.3

मल्लिगन्धि (नपुं) = मङ्गल्या. 2.6.127.1.4

यक्षधूप (पुं) = रालः. 2.6.127.2.1

सर्जरस (पुं) = रालः. 2.6.127.2.2

राल (पुं) = रालः. 2.6.127.2.3

सर्वरस (पुं) = रालः. 2.6.127.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue