अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.129

श्रीवासो वृकधूपोऽपि श्रीवेष्टसरलद्रवौ
मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम्

श्रीवास (पुं) = सरलद्रवः. 2.6.129.1.1

वृकधूप (पुं) = सरलद्रवः. 2.6.129.1.2

श्रीवेष्ट (पुं) = सरलद्रवः. 2.6.129.1.3

सरलद्रव (पुं) = सरलद्रवः. 2.6.129.1.4

मृगनाभि (पुं) = कस्तूरी. 2.6.129.2.1

मृगमद (पुं) = कस्तूरी. 2.6.129.2.2

कस्तूरी (स्त्री) = कस्तूरी. 2.6.129.2.3

कोलक (नपुं) = फलकर्पूरः. 2.6.129.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue