अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.130

कक्कोलकं कोशफलमथ कर्पूरमस्त्रियाम्
घनसारश्चन्द्रसंज्ञः सिताभ्रो हिमवालुका

कक्कोलक (नपुं) = फलकर्पूरः. 2.6.130.1.1

कोशफल (नपुं) = फलकर्पूरः. 2.6.130.1.2

कर्पूर (पुं-नपुं) = कर्पूरम्. 2.6.130.1.3

घनसार (पुं) = कर्पूरम्. 2.6.130.2.1

चन्द्रसंज्ञ (पुं) = कर्पूरम्. 2.6.130.2.2

सिताभ्र (पुं) = कर्पूरम्. 2.6.130.2.3

हिमवालुका (स्त्री) = कर्पूरम्. 2.6.130.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue