अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.14

अर्याणी स्वयमर्या स्यात्क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि
उपाध्यायाप्युपाध्यायी स्यादाचार्यापि च स्वतः

अर्याणी (स्त्री) = वैश्यजातीया. 2.6.14.1.1

अर्या (स्त्री) = वैश्यजातीया. 2.6.14.1.2

क्षत्रिया (स्त्री) = क्षत्रियजातीया. 2.6.14.1.3

क्षत्रियाणी (स्त्री) = क्षत्रियजातीया. 2.6.14.1.4

उपाध्याया (स्त्री) = स्वयम्विद्योपदेशीनी. 2.6.14.2.1

उपाध्यायी (स्त्री) = स्वयम्विद्योपदेशीनी. 2.6.14.2.2

आचार्या (स्त्री) = स्वयम्मन्त्रव्याख्यात्री. 2.6.14.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue