अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.21

ऋतुमत्यप्युदक्यापि स्याद्रजः पुष्पमार्तवम्
श्रद्धालुर्दोहदवती निष्कला विगतार्तवा

ऋतुमती (स्त्री) = रजस्वला. 2.6.21.1.1

उदक्या (स्त्री) = रजस्वला. 2.6.21.1.2

रजस् (नपुं) = आर्तवम्. 2.6.21.1.3

पुष्प (नपुं) = आर्तवम्. 2.6.21.1.4

आर्तव (नपुं) = आर्तवम्. 2.6.21.1.5

श्रद्धालु (स्त्री) = गर्भवशादभिलाषविशेषवती. 2.6.21.2.1

दोहदवती (स्त्री) = गर्भवशादभिलाषविशेषवती. 2.6.21.2.2

निष्कला (स्त्री) = रजोहीना. 2.6.21.2.3

विगतार्तवा (स्त्री) = रजोहीना. 2.6.21.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue