अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.3

विशेषास्त्वङ्गना भीरुः कामिनी वामलोचना
प्रमदा मानिनी कान्ता ललना च नितम्बिनी

अङ्गना (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.1.1

भीरु (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.1.2

कामिनी (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.1.3

वामलोचना (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.1.4

प्रमदा (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.2.1

मानिनी (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.2.2

कान्ता (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.2.3

ललना (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.2.4

नितम्बिनी (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.3.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue