अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.33

पितामहः पितृपिता तत्पिता प्रपितामहः
मातुर्मातामहाद्येवं सपिण्डास्तु सनाभयः

पितामह (पुं) = पितुः पिता. 2.6.33.1.1

पितृपितृ (पुं) = पितुः पिता. 2.6.33.1.2

प्रपितामह (पुं) = पितामहस्य पिता. 2.6.33.1.3

मातामह (पुं) = मातुः पिता. 2.6.33.2.1

प्रमातामह (पुं) = मातामहस्य पिता. 2.6.33.2.2

सपिण्ड (पुं) = सपिण्डाः. 2.6.33.2.3

सनाभि (पुं) = सपिण्डाः. 2.6.33.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue