अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.4

सुन्दरी रमणी रामा कोपना सैव भामिनी
वरारोहा मत्तकाशिन्युत्तमा वरवर्णिनी

सुन्दरी (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.4.1.1

रमणी (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.4.1.2

रामा (स्त्री) = स्त्रीविशेषः. 2.6.4.1.3

कोपना (स्त्री) = कोपनस्त्री. 2.6.4.1.4

भामिनी (स्त्री) = कोपनस्त्री. 2.6.4.1.5

वरारोहा (स्त्री) = अत्यन्तोत्कृष्टस्त्री. 2.6.4.2.1

मत्तकाशिनी (स्त्री) = अत्यन्तोत्कृष्टस्त्री. 2.6.4.2.2

उत्तमा (स्त्री) = अत्यन्तोत्कृष्टस्त्री. 2.6.4.2.3

वरवर्णिनी (स्त्री) = अत्यन्तोत्कृष्टस्त्री. 2.6.4.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue