अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.44

अमांसो दुर्बलश्छातो बलवान्मांसलोंऽसलः
तुन्दिलस्तुन्दिभस्तुन्दी बृहत्कुक्षिः पिचण्डिलः

अमांस (पुं) = निर्बलः. 2.6.44.1.1

दुर्बल (पुं) = निर्बलः. 2.6.44.1.2

छात (पुं) = निर्बलः. 2.6.44.1.3

बलवत् (पुं) = बलवान्. 2.6.44.1.4

मांसल (पुं) = बलवान्. 2.6.44.1.5

अंसल (पुं) = बलवान्. 2.6.44.1.6

तुन्दिल (पुं) = स्थूलोदरः. 2.6.44.2.1

तुन्दिक (पुं) = स्थूलोदरः. 2.6.44.2.2

तुन्दिन् (पुं) = स्थूलोदरः. 2.6.44.2.3

बृहत्कुक्षि (पुं) = स्थूलोदरः. 2.6.44.2.4

पिचण्डिल (पुं) = स्थूलोदरः. 2.6.44.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue