अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.46

विकलाङ्गस्त्वपोगण्डः खर्वो ह्रस्वश्च वामनः
खरणाः स्यात्खरणसो विग्रस्तु गतनासिकः

विकलाङ्ग (पुं) = स्वभावन्यूनाधिकाङ्गः. 2.6.46.1.1

अपोगण्ड (पुं) = स्वभावन्यूनाधिकाङ्गः. 2.6.46.1.2

खर्व (पुं) = ह्रस्वः. 2.6.46.1.3

ह्रस्व (पुं) = ह्रस्वः. 2.6.46.1.4

वामन (पुं) = ह्रस्वः. 2.6.46.1.5

खरणस् (पुं) = तीक्ष्णनासिकः. 2.6.46.2.1

खरणस (पुं) = तीक्ष्णनासिकः. 2.6.46.2.2

विग्र (पुं) = गतनासिकः. 2.6.46.2.3

गतनासिक (पुं) = गतनासिकः. 2.6.46.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue