अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.52

स्त्री क्षुत्क्षुतं क्षवः पुंसि कासस्तु क्षवथुः पुमान्
शोफस्तु श्वयथुः शोथः पादस्फोटो विपादिका

क्षुत् (स्त्री) = छिक्का. 2.6.52.1.1

क्षुत (नपुं) = छिक्का. 2.6.52.1.2

क्षव (पुं) = छिक्का. 2.6.52.1.3

कास (पुं) = कासरोगः. 2.6.52.1.4

क्षवथु (पुं) = कासरोगः. 2.6.52.1.5

शोफ (पुं) = शोथः. 2.6.52.2.1

श्वयथु (पुं) = शोथः. 2.6.52.2.2

शोथ (पुं) = शोथः. 2.6.52.2.3

पादस्फोट (पुं) = पादस्फोटनरोगः. 2.6.52.2.4

विपादिका (स्त्री) = पादस्फोटनरोगः. 2.6.52.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue