अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.53

किलाससिध्मे कच्छ्वां तु पाम पामा विचर्चिका
कण्डूः खर्जूश्च कण्डूया विस्फोटः पिटकः स्त्रियाम्

किलास (नपुं) = सिध्मरोगः. 2.6.53.1.1

सिध्म (नपुं) = सिध्मरोगः. 2.6.53.1.2

कच्छू (स्त्री) = खसुरोगः. 2.6.53.1.3

पामन् (पुं) = खसुरोगः. 2.6.53.1.4

पामा (स्त्री) = खसुरोगः. 2.6.53.1.5

विचर्चिका (स्त्री) = खसुरोगः. 2.6.53.1.6

कण्डू (स्त्री) = गात्रविर्घणः. 2.6.53.2.1

खर्जू (स्त्री) = गात्रविर्घणः. 2.6.53.2.2

कण्डूया (स्त्री) = गात्रविर्घणः. 2.6.53.2.3

विस्फोट (पुं) = विस्फोटः. 2.6.53.2.4

पिटक (वि) = विस्फोटः. 2.6.53.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue