अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.59

दद्रुणो दद्रुरोगी स्यादर्शोरोगयुतोऽर्शसः
वातकी वातरोगी स्यात्सातिसारोऽतिसारकी

दद्रुण (वि) = दर्द्रुयुक्तः. 2.6.59.1.1

दद्रुरोगिन् (वि) = दर्द्रुयुक्तः. 2.6.59.1.2

अर्शोरोग (वि) = मूलव्याधिः. 2.6.59.1.3

अर्शस् (वि) = मूलव्याधिः. 2.6.59.1.4

वातकिन् (वि) = वातरोगी. 2.6.59.2.1

वातरोगिन् (वि) = वातरोगी. 2.6.59.2.2

सातिसार (वि) = अतिसारवान्. 2.6.59.2.3

अतिसारकिन् (वि) = अतिसारवान्. 2.6.59.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue