अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.68

पुरीषं गूथवर्चस्कमस्त्री विष्ठाविशौ स्त्रियौ
स्यात्कर्परः कपालोऽस्त्री कीकसं कुल्यमस्थि च

पुरीष (नपुं) = पुरीषम्. 2.6.68.1.1

गूथ (नपुं) = पुरीषम्. 2.6.68.1.2

वर्चस्क (पुं-नपुं) = पुरीषम्. 2.6.68.1.3

विष्ठा (स्त्री) = पुरीषम्. 2.6.68.1.4

विश् (स्त्री) = पुरीषम्. 2.6.68.1.5

कर्पर (पुं) = शिरोस्थिखण्डः. 2.6.68.2.1

कपाल (पुं-नपुं) = शिरोस्थिखण्डः. 2.6.68.2.2

कीकस (नपुं) = अस्थिः. 2.6.68.2.3

कुल्य (नपुं) = अस्थिः. 2.6.68.2.4

अस्थि (नपुं) = अस्थिः. 2.6.68.22.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue