अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.77

पिचण्डकुक्षी जठरोदरं तुन्दं स्तनौ कुचौ
चूचुकं तु कुचाग्रं स्यान्न ना क्रोडं भुजान्तरम्

पिचण्ड (पुं) = जठरम्. 2.6.77.1.1

कुक्षि (पुं) = जठरम्. 2.6.77.1.2

जठर (पुं-नपुं) = जठरम्. 2.6.77.1.3

उदर (नपुं) = जठरम्. 2.6.77.1.4

तुन्द (नपुं) = जठरम्. 2.6.77.1.5

स्तन (पुं) = वक्षोजः. 2.6.77.1.6

कुच (पुं) = वक्षोजः. 2.6.77.1.7

चूचुक (पुं-नपुं) = स्तनाग्रः. 2.6.77.2.1

कुचाग्र (नपुं) = स्तनाग्रः. 2.6.77.2.2

क्रोड (स्त्री-नपुं) = अङ्कः. 2.6.77.2.3

भुजान्तर (नपुं) = अङ्कः. 2.6.77.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue