अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.81

मणीबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बहिः
पञ्चशाखः शयः पाणिस्तर्जनी स्यात्प्रदेशिनी

करभ (पुं) = करबहिर्भागः. 2.6.81.1.1

पञ्चशाख (पुं) = हस्तः. 2.6.81.2.1

शय (पुं) = हस्तः. 2.6.81.2.2

पाणि (पुं) = हस्तः. 2.6.81.2.3

तर्जनी (स्त्री) = अङ्गुष्ठसमीपाङ्गुली. 2.6.81.2.4

प्रदेशिनी (स्त्री) = अङ्गुष्ठसमीपाङ्गुली. 2.6.81.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue