अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.83

पुनर्भवः कररुहो नखोऽस्त्री नखरोऽस्त्रियाम्
प्रादेशतालगोकर्णास्तर्जन्यादियुते तते

पुनर्भव (पुं) = नखः. 2.6.83.1.1

कररुह (पुं) = नखः. 2.6.83.1.2

नख (पुं-नपुं) = नखः. 2.6.83.1.3

नखर (पुं-नपुं) = नखः. 2.6.83.1.4

प्रादेश (पुं) = तर्जनीसहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः. 2.6.83.2.1

ताल (पुं) = मध्यमासहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः. 2.6.83.2.2

गोकर्ण (पुं) = अनामिकासहिताङ्गुष्ठविस्तृतहस्तः. 2.6.83.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue