अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.9

समाः स्नुषाजनीवध्वश्चिरिण्टी तु सुवासिनी
इच्छावती कामुका स्याद्वृषस्यन्ती तु कामुकी

स्नुषा (स्त्री) = पुत्रभार्या. 2.6.9.1.1

जनी (स्त्री) = पुत्रभार्या. 2.6.9.1.2

वधू (स्त्री) = पुत्रभार्या. 2.6.9.1.3

चिरिण्टी (स्त्री) = प्राप्तयौवना पितृगेहस्था. 2.6.9.1.4

सुवासिनी (स्त्री) = प्राप्तयौवना पितृगेहस्था. 2.6.9.1.5

इच्छावती (स्त्री) = धनादीच्छायुक्ता. 2.6.9.2.1

कामुका (स्त्री) = धनादीच्छायुक्ता. 2.6.9.2.2

वृषस्यन्ती (स्त्री) = मैथुनेच्छावती. 2.6.9.2.3

कामुकी (स्त्री) = मैथुनेच्छावती. 2.6.9.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue