अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.97

कबरी केशवेशोऽथ धम्मिल्लः संयताः कचाः
शिखा चूडा केशपाशी व्रतिनस्तु सटा जटा

कबरी (स्त्री) = केशबन्धरचना. 2.6.97.1.1

केशवेश (पुं) = केशबन्धरचना. 2.6.97.1.2

धम्मिल्ल (पुं) = चूडासहितकेशः. 2.6.97.1.3

शिखा (स्त्री) = शिरोमध्यस्थचूडा. 2.6.97.2.1

चूडा (स्त्री) = शिरोमध्यस्थचूडा. 2.6.97.2.2

केशपाशी (स्त्री) = शिरोमध्यस्थचूडा. 2.6.97.2.3

सटा (स्त्री) = तपस्विजटा. 2.6.97.2.4

जटा (स्त्री) = तपस्विजटा. 2.6.97.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue