अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.13

उपज्ञा ज्ञानमाद्यं स्याज्ज्ञात्वारम्भ उपक्रमः
यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुर्मखः क्रतुः

उपज्ञा (स्त्री) = आद्यज्ञानम्. 2.7.13.1.1

उपक्रम (पुं) = ज्ञात्वा प्रथमारम्भः. 2.7.13.1.2

यज्ञ (पुं) = यज्ञः. 2.7.13.2.1

सव (पुं) = यज्ञः. 2.7.13.2.2

अध्वर (पुं) = यज्ञः. 2.7.13.2.3

याग (पुं) = यज्ञः. 2.7.13.2.4

सप्ततन्तु (पुं) = यज्ञः. 2.7.13.2.5

मख (पुं) = यज्ञः. 2.7.13.2.6

क्रतु (पुं) = यज्ञः. 2.7.13.2.7

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue