अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.25

ध्रुवोपभृज्जुहूर्ना तु स्रुवो भेदाः स्रुचः स्त्रियः
उपाकृतः पशुरसौ योऽभिमन्त्र्य क्रतौ हतः

ध्रुवा (स्त्री) = यज्ञपात्रम्. 2.7.25.1.1

उपभृत् (स्त्री) = यज्ञपात्रम्. 2.7.25.1.2

जहू (स्त्री) = यज्ञपात्रम्. 2.7.25.1.3

स्रुव (पुं) = यज्ञपात्रम्. 2.7.25.1.4

स्रुच् (स्त्री) = यज्ञपात्रम्. 2.7.25.1.5

उपाकृत (पुं) = क्रतावभिमन्त्रितपशुः. 2.7.25.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue