अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.38

औपवस्तं तूपवासो विवेकः पृथगात्मता
स्याद्ब्रह्मवर्चसं वृत्ताध्ययनर्द्धिरथाञ्जलिः

औपवस्त (नपुं) = उपवासः. 2.7.38.1.1

उपवास (पुं) = उपवासः. 2.7.38.1.2

विवेक (पुं) = प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानम्. 2.7.38.1.3

पृथगात्मता (स्त्री) = प्रकृतिपुरुषभेदज्ञानम्. 2.7.38.1.4

ब्रह्मवर्चस (नपुं) = ब्रह्मवर्चसम्. 2.7.38.2.1

वृत्ताध्ययनर्द्धि (स्त्री) = ब्रह्मवर्चसम्. 2.7.38.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue