अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.41

समे तु पादग्रहणमभिवादनमित्युभे
भिक्षुः परिव्राट्कर्मन्दी पाराशर्यपि मस्करी

पादग्रहण (नपुं) = अभिवादनम्. 2.7.41.1.1

अभिवादन (नपुं) = अभिवादनम्. 2.7.41.1.2

भिक्षु (पुं) = संन्यासी. 2.7.41.2.1

परिव्राज् (पुं) = संन्यासी. 2.7.41.2.2

कर्मन्दिन् (पुं) = संन्यासी. 2.7.41.2.3

पाराशरिन् (पुं) = संन्यासी. 2.7.41.2.4

मस्करिन् (पुं) = संन्यासी. 2.7.41.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue