अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.6

धीमान्सूरिः कृती कृष्टिर्लब्धवर्णो विचक्षणः
दूरदर्शी दीर्घदर्शी श्रोत्रियच्छान्दसौ समौ
मीमांसको जैमिनीये वेदान्ती ब्रह्मवादिनि
वैशेषिके स्यादौलूक्यः सौगतः शून्यवादिनि
नैयायिकस्त्वक्षपादः स्यात्स्याद्वादिक आर्हकः
चार्वाकलौकायतिकौ सत्कार्ये सांख्यकापिलौ

धीमत् (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.1.1

सूरिन् (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.1.2

कृतिन् (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.1.3

कृष्टि (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.1.4

लब्धवर्ण (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.1.5

विचक्षण (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.1.6

दूरदर्शिन् (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.2.1

दीर्घदर्शिन् (पुं) = विद्वान्. 2.7.6.2.2

श्रोत्रिय (पुं) = सम्पूर्णशाखाध्यायिः. 2.7.6.2.3

छान्दस (पुं) = सम्पूर्णशाखाध्यायिः. 2.7.6.2.4

मीमांसक (वि) = मीमांसाशास्त्रवेत्ता. 2.7.6.3.1

जैमिनीय (पुं) = मीमांसाशास्त्रवेत्ता. 2.7.6.3.2

वेदान्तिन् (पुं) = वेदान्तशास्त्रज्ञः. 2.7.6.3.3

ब्रह्मवादिन् (पुं) = वेदान्तशास्त्रज्ञः. 2.7.6.3.4

वैशेषिक (पुं) = सप्तपदार्थवादिनः. 2.7.6.4.1

औलूक्य (पुं) = सप्तपदार्थवादिनः. 2.7.6.4.2

सौगत (पुं) = शून्यमतावलम्बी नास्तिकः. 2.7.6.4.3

शून्यवादिन् (पुं) = शून्यमतावलम्बी नास्तिकः. 2.7.6.4.4

नैयायिक (पुं) = न्यायशास्त्रज्ञः. 2.7.6.5.1

अक्षपाद (पुं) = न्यायशास्त्रज्ञः. 2.7.6.5.2

स्याद्वादिन् (पुं) = स्याद्वादिः. 2.7.6.5.3

आर्हक (पुं) = स्याद्वादिः. 2.7.6.5.4

चार्वाक (पुं) = देहात्मवादिनश्चार्वाकः. 2.7.6.6.1

लौकायतिक (पुं) = देहात्मवादिनश्चार्वाकः. 2.7.6.6.2

साङ्ख्य (पुं) = साङ्ख्यशास्त्रज्ञः. 2.7.6.6.3

कापिल (पुं) = साङ्ख्यशास्त्रज्ञः. 2.7.6.6.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue