अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.107

क्ष्वेडा तु सिंहनादः स्यात्करिणां घटना घटा
क्रन्दनं योधसंरावो बृंहितं करिगर्जितम्

क्ष्वेडा (स्त्री) = योधानां सिंहनादः. 2.8.107.1.1

सिंहनाद (पुं) = योधानां सिंहनादः. 2.8.107.1.2

घटना (स्त्री) = हस्तिसङ्घः. 2.8.107.1.3

घटा (स्त्री) = हस्तिसङ्घः. 2.8.107.1.4

क्रन्दन (नपुं) = स्पर्धया योधनामाह्वानम्. 2.8.107.2.1

योधसंराव (पुं) = स्पर्धया योधनामाह्वानम्. 2.8.107.2.2

बृंहित (नपुं) = हस्तिगर्जनम्. 2.8.107.2.3

करिगर्जित (नपुं) = हस्तिगर्जनम्. 2.8.107.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue