अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.21

साहसं तु दमो दण्डः साम सान्त्वमथो समौ
भेदोपजापावुपधा धर्माद्यैर्यत्परीक्षणम्

साहस (नपुं) = दण्डः. 2.8.21.1.1

दम (पुं) = दण्डः. 2.8.21.1.2

दण्ड (पुं) = दण्डः. 2.8.21.1.3

सामन् (नपुं) = सामः. 2.8.21.1.4

सान्त्व (नपुं) = सामः. 2.8.21.1.5

भेद (पुं) = भेदः. 2.8.21.2.1

उपजाप (पुं) = भेदः. 2.8.21.2.2

उपधा (स्त्री) = धर्माद्यैः परीक्षणम्. 2.8.21.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue