अमरकोषसम्पद्

         

क्षत्रियवर्गः 2.8.90

त्सरुः खड्गादिमुष्टौ स्यान्मेखला तन्निबन्धनम्
फलकोऽस्त्री फलं चर्म संग्राहो मुष्टिरस्य यः

त्सरु (पुं) = खड्गाद्यायुधमुष्टिः. 2.8.90.1.1

मेखला (स्त्री) = खड्गमुष्टिनिबन्धनम्. 2.8.90.1.2

फलक (पुं-नपुं) = फलकः. 2.8.90.2.1

फल (नपुं) = फलकः. 2.8.90.2.2

चर्मन् (नपुं) = फलकः. 2.8.90.2.3

सङ्ग्राह (पुं) = फलकमुष्टिः. 2.8.90.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue