अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.48

पूपोऽपूपः पिष्टकः स्यात्करम्भो दधिसक्तवः
भिस्सा स्त्री भक्तमन्धोऽन्नमोदनोऽस्त्री सदीदिविः

पूप (पुं) = अपूपः. 2.9.48.1.1

अपूप (पुं) = अपूपः. 2.9.48.1.2

पिष्टक (पुं) = अपूपः. 2.9.48.1.3

करम्भ (पुं) = दधिमिश्रसक्तुः. 2.9.48.1.4

दधिसक्तु (पुं) = दधिमिश्रसक्तुः. 2.9.48.1.5

भिस्सा (स्त्री) = सिद्धान्नम्. 2.9.48.2.1

भक्त (नपुं) = सिद्धान्नम्. 2.9.48.2.2

अन्ध (पुं) = सिद्धान्नम्. 2.9.48.2.3

अन्न (नपुं) = सिद्धान्नम्. 2.9.48.2.4

ओदन (पुं-नपुं) = सिद्धान्नम्. 2.9.48.2.5

दीदिवि (पुं) = सिद्धान्नम्. 2.9.48.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue