अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.53

दण्डाहतं कालशेयमरिष्टमपि गोरसः
तक्रं ह्युदश्विन्मथितं पादाम्ब्वर्धाम्बु निर्जलम्

दण्डाहत (नपुं) = दण्डमथितगोरसमात्रम्. 2.9.53.1.1

कालशेय (नपुं) = दण्डमथितगोरसमात्रम्. 2.9.53.1.2

अरिष्ट (नपुं) = दण्डमथितगोरसमात्रम्. 2.9.53.1.3

गोरस (पुं) = दण्डमथितगोरसमात्रम्. 2.9.53.1.4

तक्र (नपुं) = पादांशजलघोलः. 2.9.53.2.1

उदश्वित् (नपुं) = अर्धांशजलघोलः. 2.9.53.2.2

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue