अमरकोषसम्पद्

         

वैश्यवर्गः 2.9.57

कामं प्रकामं पर्याप्तं निकामेष्टं यथेप्सितम्
गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगाभीरवल्लवाः

काम (नपुं) = यथेप्सितम्. 2.9.57.1.1

प्रकामम् (अव्य) = यथेप्सितम्. 2.9.57.1.2

पर्याप्त (नपुं) = यथेप्सितम्. 2.9.57.1.3

निकामम् (अव्य) = यथेप्सितम्. 2.9.57.1.4

इष्ट (नपुं) = यथेप्सितम्. 2.9.57.1.5

यथेप्सितम् (अव्य) = यथेप्सितम्. 2.9.57.1.6

गोप (पुं) = गोपालः. 2.9.57.2.1

गोपाल (पुं) = गोपालः. 2.9.57.2.2

गोसङ्ख्य (पुं) = गोपालः. 2.9.57.2.3

गोधुक् (पुं) = गोपालः. 2.9.57.2.4

आभीर (पुं) = गोपालः. 2.9.57.2.5

वल्लव (पुं) = गोपालः. 2.9.57.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue