अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.38

रवणः शब्दनो नान्दीवादी नान्दीकरः समौ
जडोऽज्ञ एडमूकस्तु वक्तुं श्रोतुमशिक्षिते

रवण (वि) = शब्दकरणशीलः. 3.1.38.1.1

शब्दन (वि) = शब्दकरणशीलः. 3.1.38.1.2

नान्दीवादिन् (वि) = स्तुतिविशेषवादिः. 3.1.38.1.3

नान्दीकर (वि) = स्तुतिविशेषवादिः. 3.1.38.1.4

जड (वि) = मूढमतिः. 3.1.38.2.1

अज्ञ (वि) = मूढमतिः. 3.1.38.2.2

एडमूक (वि) = वक्तुं श्रोतुमशिक्षितः. 3.1.38.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue