अमरकोषसम्पद्

         

विशेष्यनिघ्नवर्गः 3.1.80

अप्येकसर्ग एकाग्र्योऽप्येकायनगतोऽपि सः
पुंस्यादिः पूर्वपौरस्त्यप्रथमाद्या अथास्त्रियाम्

एकसर्ग (वि) = एकाग्रः. 3.1.80.1.1

एकाग्र्य (वि) = एकाग्रः. 3.1.80.1.2

एकायनगत (वि) = एकाग्रः. 3.1.80.1.3

आदि (पुं) = आद्यः. 3.1.80.2.1

पूर्व (वि) = आद्यः. 3.1.80.2.2

पौरस्त्य (वि) = आद्यः. 3.1.80.2.3

प्रथम (वि) = आद्यः. 3.1.80.2.4

आद्य (वि) = आद्यः. 3.1.80.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue