अमरकोषसम्पद्

         

नानार्थवर्गः 3.3.108

कुलेऽप्यभिजनो जन्मभूम्यामप्यथ हायनाः
वर्षार्चिर्व्रीहिभेदाश्च चन्द्राग्न्यर्का विरोचनाः

अभिजन (पुं) = जन्मभूमिः. 3.3.108.1.1

हायन (पुं) = किरणः. 3.3.108.1.2

हायन (पुं) = वर्षम्. 3.3.108.1.2

हायन (पुं) = व्रीहिभेदः. 3.3.108.1.2

विरोचन (पुं) = चन्द्रः. 3.3.108.2.1

विरोचन (पुं) = अग्निः. 3.3.108.2.1

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue